ดาวน์โหลด CuteFTP
คู่มือการติดตั้ง CuteFTP
 
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 
 
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
1.พระบริรักษ์โยธี (ทองอยู่ สุวรรณบาตร์)
-
2.พระไชยศิรินทรภักดี
2456 - 2457
3.พระพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)
2457 - 2458
4.พระเกษตรสงคราม
2458 - 2459
5.พระสวรรคโลกบุรี
2459 - 2461
6.พระยากัลยาวัฒนาวิศิษฐ์ (เชียร กัลยาณมิตร)
2461-2470
7.พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์)
2470 - 2476
8.พระยาศิริชัยบุรินทร์
12 มีนาคม 2476 - 1 กรกฎาคม 2476
9.พระสาครบุรานุรักษ์ (เปลื้อง สุวรรณนานนท์)
20 มีนาคม 2478 - 18 พฤษภาคม 2481
10.พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
10 มิถุนายน 2481 – 18 มิถุนายน 2482
11.พระหลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
24 มิถุนายน 2482 – 7กรกฎาคม 2483
12.พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี ศุขะวาที)
7 กันยายน 2483 – 7 พฤษภาคม 2484
13.พ.ต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
16 มิถุนายน 2484-27 กรกฎาคม 2485
14.หลวงวิเศษภักดี (ชื่น วิเศษภักดี)
28 เมษายน 2485 – 3 มกราคม 2487
15.หลวงศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม)
11 พฤษภาคม 2487 – 7 กรกฎาคม 2488
16.นายพรหม สูตรสุคนธ์
7 กรกฎาคม 2488 – 7 ตุลาคม 2489
17.ขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค)
18 พฤศจิกายน 2489 – 6 ธันวาคม 2490
18.ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยนิต)
6 ธันวาคม 2490 – 31 ธันวาคม 2493
19.นายพ่วง สุวรรณรัฐ
1 มกราคม 2494 – 10 พฤศจิกายน 2494
20.พต.ขุนทะยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
12 กุมภาพันธ์ 2494 – 1 พฤศจิกายน
21.พระบรรณศาสตร์สาทร
1 กุมภาพันธ์ 2497 – 1 สิงหาคม 2497
22.นายปรง พระหูชนม์
1 สิงหาคม 2497 – 22 กุมภาพันธ์ 2501
23.นายพ่วง สุวรรณรัฐ (รักษาการในตำแหน่ง ผ.ว.ก.จว.)
14 กุมภาพันธ์ 2501 – 3 มีนาคม 2501
24.นายเยียน โพธิสุวรรณ
27 มีนาคม 2501 – 3 เมษายน 2507
25.นายเจริญ ภมรบุตร
9 เมษายน 2507 – 4 กุมภาพันธ์ 2509
26.นายนิรุต ไชยกูล
11 กุมภาพันธ์ 2509 – 21 ตุลาคม 2510
27.นายพล จุฑางกูล
21 พฤศจิกายน 2510 – 2 ตุลาคม 2513
28.นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
2 ตุลาคม 2513 – 21 กันยายน 2514
29.นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
1 ตุลาคม 2514 – 1 ตุลาคม 2515
30.พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
1 ตุลาคม 2515 – 30 กันยายน 2517
31.นายสิทธิเดช นรัตถรักษา
1 ตุลาคม 2517 – 30 กันยายน 2519
32.นายชาญ กาญจนาคพันธุ์
1 ตุลาคม 2519 – 30 กันยายน 2523
33.นายยง ภักดี
1 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2525
34.นายสืบ รอดประเสริฐ
1 ตุลาคม 2525 – 31 ตุลาคม 2528
35.นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2528 – 30 กันยายน 2532
36.นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต
1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534
37.นายอภัย จันทนจุลกะ
1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2536
38.นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2539
39.นายนิธิศักดิ ราชพิตร
1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
40.นายวิจารณ์ ไชยนันท์
1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2545
41.นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2550
42.นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
1 ตุลาคม 2550 - 15 มีนาคม 2552
43.นายปรีชา เรืองจันทร์
16 มีนาคม 2552 - 27 เมษายน 2555
44.นายชัยโรจน์ มีแดง
27 เมษายน 2555 - 7 ตุลาคม 2555
45.นายปรีชา เรืองจันทร์
8 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
46.นายระพี ผ่องบุพกิจ
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
47.นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
48.นายชูชาติ กีฬาแปง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
49.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-282107 , 055282108 มท.20545
e-mail : phitsanulok@moi.go.th
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium