รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
ห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. พระบริรักษ์โยธี (ทองอยู่ สุวรรณบาตร์)
-
2. พระไชยศิรินทรภักดี
2456 - 2457
3. พระพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)
2457 - 2458
4. พระเกษตรสงคราม
2458 - 2459
5. พระสวรรคโลกบุรี
2459 - 2461
6. พระยากัลยาวัฒนาวิศิษฐ์ (เชียร กัลยาณมิตร)
2461 - 2470
7. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์)
2470 - 2476
8. พระยาศิริชัยบุรินทร์
12 มีนาคม 2476 - 1 กรกฎาคม 2476
9. พระสาครบุรานุรักษ์ (เปลื้อง สุวรรณนานนท์)
20 มีนาคม 2478 - 18 พฤษภาคม 2481
10. พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
10 มิถุนายน 2481 - 18 มิถุนายน 2482
11. พระหลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
24 มิถุนายน 2482 - 7 กรกฎาคม 2483
12. พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี ศุขะวาที)
7 กันยายน 2483 - 7 พฤษภาคม 2484
13. พ.ต.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (เมี้ยน โรหิตเสรนี)
16 มิถุนายน 2484 - 27 กรกฎาคม 2485
14. หลวงวิเศษภักดี (ชื่น วิเศษภักดี)
28 เมษายน 2485 - 3 มกราคม 2487
15. หลวงศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม)
11 พฤษภาคม 2487 - 7 กรกฎาคม 2488
16. นายพรหม สูตรสุคนธ์
7 กรกฎาคม 2488 - 7 ตุลาคม 2489
17. ขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค)
18 พฤศจิกายน 2489 - 6 ธันวาคม 2490
18. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยนิต)
6 ธันวาคม 2490 - 31 ธันวาคม 2493
19. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
1 มกราคม 2494 - 10 พฤศจิกายน 2494
20. พต.ขุนทะยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
12 กุมภาพันธ์ 2494 - 1 พฤศจิกายน
21. พระบรรณศาสตร์สาทร
1 กุมภาพันธ์ 2497 - 1 สิงหาคม 2497
22. นายปรง พระหูชนม์
1 สิงหาคม 2497 - 22 กุมภาพันธ์ 2501
23. นายพ่วง สุวรรณรัฐ (รักษาการในตำแหน่ง ผ.ว.ก.จว.)
14 กุมภาพันธ์ 2501 - 3 มีนาคม 2501
24. นายเยียน โพธิสุวรรณ
27 มีนาคม 2501 - 3 เมษายน 2507
25. นายเจริญ ภมรบุตร
9 เมษายน 2507 - 4 กุมภาพันธ์ 2509
26. นายนิรุต ไชยกูล
11 กุมภาพันธ์ 2509 - 21 ตุลาคม 2510
27. นายพล จุฑางกูล
21 พฤศจิกายน 2510 - 2 ตุลาคม 2513
28. นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
2 ตุลาคม 2513 - 21 กันยายน 2514
29. นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
1 ตุลาคม 2514 - 1 ตุลาคม 2515
30. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์
1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2517
31. นายสิทธิเดช นรัตถรักษา
1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2519
32. นายชาญ กาญจนาคพันธุ์
1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2523
33. นายยง ภักดี
1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2525
34. นายสืบ รอดประเสริฐ
1 ตุลาคม 2525 - 31 ตุลาคม 2528
35. นายนพรัตน์ เวชชศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2528 - 30 กันยายน 2532
36. นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต
1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534
37. นายอภัย จันทนจุลกะ
1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
38. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
39. นายนิธิศักดิ ราชพิตร
1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2542
40. นายวิจารณ์ ไชยนันท์
1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545
41. นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2550
42. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
1 ตุลาคม 2550 - 15 มีนาคม 2552
43. นายปรีชา เรืองจันทร์
16 มีนาคม 2552 - 27 เมษายน 2555
44. นายชัยโรจน์ มีแดง
27 เมษายน 2555 - 7 ตุลาคม 2555
45. นายปรีชา เรืองจันทร์
8 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
46. นายระพี ผ่องบุพกิจ
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
47. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
48. นายชูชาติ กีฬาแปง
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
49. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
50. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
51. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน