ดาวน์โหลด CuteFTP
คู่มือการติดตั้ง CuteFTP
  ธงประจำจังหวัด
พื้นสีม่วง มีตราจังหวัดเป็นสัญลักษณ์
  ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด :
ชื่อพรรณไม้ : ปีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis
  สัตว์ประจำจังหวัด
สุนัขบางแก้ว
อ่านต่อ...
ไก่ชนพระนเรศวร
  ภูมิประเทศของจังหวัด
                     ทางตอนเหนือ   และตอนกลาง
           เป็นเขตเทือกเขาสูง   และที่ราบสูง
           โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
           ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง   วัดโบสถ์
           เนินมะปราง   นครไทย   และชาติตระการ
           &พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ
           และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม   โดยเฉพาะ
           บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน   และแม่น้ำยม
           ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุด
           ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ
           อำเภอเมืองพิษณุโลก    อำเภอพรหมพิราม
           อำเภอเนินมะปราง   และบางส่วนของอำเภอวังทอง
หน้า 1.. , 2.. , 3..

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-282107 , 055282108 มท.20545
e-mail : phitsanulok@moi.go.th
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color Text Size Medium