แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง   >>วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  >> อ่านต่อ...
English
 
     >> วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 
 
          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

          วัดนี้มีชื่อเต็มว่า  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ชาวบ้านใหญ่คุ้นเคยและมักเรียกขานกันว่า “วัดพระศรี”
หรือ  “วัดใหญ่”  เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก   ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก
ริมถนนพุทธบูชา  ต.ในเมือง  อ.เมือง   เป็นวัดชั้นเอก  “วรมหาวิหาร”  สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
แห่งกรุงสุโขทัย   หรือพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมาสร้างเมืองสองแควในปี   พ.ศ. 1900   พร้อมกับสร้างวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุในปีเดียวกัน

          ภายในวัดประดิษฐาน   พระพุทธชินราช   พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่   หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์  ขนาดหน้า
ตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก   พระพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ   ในทุกๆ ปี   จะมีงานนมัสการ
พระพุทธชินราชในวันขึ้น 6 ค่ำ   ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ   เดือน 3   เรียกว่า  “งานวัดใหญ่”
พระพุทธชินราช
Phra Buddhachinnaraj
 
 

          ทางเข้าพระวิหารด้านหน้ามี   บานประตูประดับมุก  1  คู่
สร้างขึ้นเมื่อปี   พ.ศ. 2299   เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายใน
รัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ

          บริเวณหลังพระวิหารพระพุทธชินราชมี   พระอัฎฐารส   ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ   สูง 18 ศอก   เดิมประดิษฐานอยู่ใน
วิหารใหญ่   แต่วิหารได้พังไปจนหมดเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลง
ขนาดใหญ่  3 - 4  ต้นเรียกว่า  “เนินวิหารเก้าห้อง”


          ด้านหลังพระอัฎฐารส   เป็นพระปรางค์ประธาน   สร้างแบบสมัย
อยุธยาตอนต้น   ฐานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ
บานประตูประดับมุก
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ
Elaborately - carved ancient panel,
by royal craver in
Somdej Phra Borommagote period
 
                                                        สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  (ดอกบัวตูม)   ซึ่งถือว่า
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้   ต่อมาได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพระปรางค์ในสมัยอยุธยา

          ในการหล่อ   พระพุทธชินราช   พระพุทธชินสีห์   และพระศรีศาสดา   เมื่อหล่อเสร็จแล้วยังมี
ิ์พระอัฎฐารส
พระพุทรูปยืนปางห้ามญาติ
Phra Attarot, Standing Buddha
Image
 
 
ทองสัมฤทธิ์เหลืออยู่จึงเอามารวมกันหล่อเป็นพระพุทธรูป   นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย   หน้าตักกว้างหนึ่งศอกเศษ   เรียกว่า   พระเหลือ
กับพระสาวกเป็น  พระยืนอีก 2 องค์   ประดิษฐานไว้ในวิหารน้อย   เรียกกันต่อมาว่า   “ วิหารพระเหลือ ”
 
 
 
 
   
องค์พระเหลือ ในวิหารพระเหลือ
Phra Leu
ปรางค์ประธาน
Ayudhya - style Pagoda
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...