แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง   >>วัดจุฬามณี   >>ศาลสมเด็จพระนเรศวร   >>พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี   >>อ่านต่อ... English
 
     >> วัดจุฬามณี
 
แผ่นศิลาจารึก ที่วัดจุฬามณี
Stone Inscriptor, Wat Chulamani
พระอุโบสถ
Ubosotta, Wat Chulamani
พระพุทธบาทจำลอง
Buddha's footprint
ปรางค์แบบขอม
Khamer - style Pagoda
 

          วัดจุฬามณี

          อยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก  ห่างจากเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถประมาณ  5  กิโลเมตร   วัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อน
สมัยสุโขทัย  เคยเป็นที่ตั้งเมืองพิษณุโลกเดิมตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สร้างวิหาร   และเสด็จออกผนวชที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ.2007
เป็นเวลา  8  เดือน  15  วัน  มีข้าราชการบริพารออกบวชตามเสด็จถึง  2,348  รูป  สิ่งสำคัญที่มีค่าสูงทางศิลปะในวัดคือ ปรางค์แบบขอม  ฐานกว้าง
11 เมตร  ยาว 18 เมตร  ก่อด้วยศิลาแลง นอกจากนี้ยังมี  แผ่นศิลาจารึก  มณฑป  และพระพุทธบาทจำลอง  ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้
โปรดฯ ให้สร้างขึ้น
     >> ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 

          ศาลสมเด็จพระนเรศวร

          ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ข้างศาลากลาง-
จังหวัด   ตัวศาลเป็นรูปทรงไทยโบราณตรีมุข   พระรูปสมเด็จพระ-
นเรศวรมหาราชปั้นเท่าองค์จริงประทับนั่ง   พระบาทสมเด็จพระเจ้า-
อยู่หัวฯ   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ   เสด็จพระราช-
ดำเนินเปิดศาลนี้เมื่อวันที่  25  มกราคม  2504   ทางจังหวัดพิษณุโลก
จึงถือเอาวันที่  25  มกราคมของทุกปี  เป็นวันจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รูปทรงไทยโบราณตรีมุข
Shrine of King Naresuan
the Great
พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ปั้นท่าองค์จริง
King Naresuan The Great Statue
 
     >> พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์
          พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก  ดร.ทวี – พิมพ์บูรณเขตต

          ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงหล่อพระบูรณะไทย   ถนนวิสุทธิกษัตริย์   อำเภอเมืองพิษณุโลก   เป็นที่เก็บ
รวบรวมศิลปะพื้นบ้าน   ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ   จนถึงชิ้นใหญ่   พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมโดยเก็บค่าเข้าชม
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.   หยุดทุกวันจันทร์ ค่าเข้าชมคนไทยและชาวต่างชาติคนละ  50  บาท
เด็ก 20 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0 5521 2749
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าสิบเอก
ดร.ทวี - พิมพ์ บูรณเขต์
Folklore Musuem
 

>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...