สินค้า OTOP ๑ ตำบลหนึ่ง ๑ ผลิตภัณฑ์
 
     >> สินค้า OTOP ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
 
          กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (Honey-dry Bananas)

          แม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู 137 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก
          โทร. 0 1604 1237
 
          มะม่วงกวนนภาพร (Napaporn Mango Paste)

          นางนภาพร โฉมงามดี 427/4 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง พิษณุโลก
          โทร. 0 5531 1154
 
          ข้าวซ้อมมือหอมมะล(Unpolished Jasmine Rice)

          กลุ่มผลิตข้างกล้องซ้อมมือ 9/1 ม.3 ต.ปากโทก อ.เมือง พิษณุโลก
          โทร. 0 5529 9328
 
          สมุนไพรทอดกรอบ (Fried Herbs)

          แม่บ้านแปรรูปอาหารสมุนไพรทอด ม.2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
          โทร. 0 9269 9422
 
          เครื่องดื่มใบหม่อนสำเร็จรูป (Mulberry Leaf Drinks)

          แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตาล ม.3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก
          โทร. 0 5528 8184
 
          น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม (Bottled Pamyra Palm Srup)

          กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
          โทร. 0 9858 3388
   
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 ...