ประชากรจังหวัดพิษณุโลก  ตามทะเบียนราษฎร์  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2547  มีจำนวน  863,208  คน
          ชาย  427,197  คน  (49.49%)  หญิง  436,011  คน (50.51%)
          ความหนาแน่น ประชากร 80 คน/ตารางกิโลเมตร