แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก  >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
English
 

Iแหล่งประวัติศาสตร์เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ทางด้านการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับทหาร
ฝ่ายรัฐบาล มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก
  >>พิพิธภัณฑ์การสู้รบ(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)   >>โรงเรียนการเมืองการทหาร   >>สำนักอำนาจรัฐ
>>หมู่บ้านมวลชน   >>กังหันน้ำ   >>โรงพยาบาล

 
     >> อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
Phu Hin Rong Klar National Park
 
          อุทยานแห่งชาติภูหิร่องกล้า  ปี  พ.ศ.2511 - 2525   เทือกเขาหินร่องกล้าแห่งนี้เคยใช้เป็นฐานที่มั่นในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์  
พื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยรอยเลือดครอบน้ำตาที่เกิดจากไฟสงครามการสู้รบระหว่างคนไทยที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์กับทหารไทยที่ปกป้อง
พื้นแผ่นดินไทย

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด  คือ  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มีเนื้อที่ประมาณ  191,875  ไร่  หรือ 307 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  ภูเขาที่สำคัญคือ  ภูหมั่นขาว  ภูแผงม้า
ภูขี้เถ้า  ภูลมโล  และภูหินร่องกล้า  ภูหมั่นขาวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด  สูงประมาณ  1,820  เมตร   จากระดับน้ำทะเล   เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ
ลำธารหลายสาย มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศาเซลเซียส
 
     >> พิพิธภัณฑ์การสู้รบ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
 
          พิพิธภัณฑ์การสู้รบ  (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)  อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ  เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ
สู้รบ  มีภาพแผนภูมิข้อมูล  เอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์รวมทั้งมีนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาภูหินร่องกล้าจัดแสดง

          นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมจุคนได้ 80 คน ใช้ในการบรรยายสรุปหรือประชุมสัมมนา  และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวควรติดต่อขอข้อมูลก่อนเดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ
 
     >> โรงเรียนการเมืองการทหาร
 
 
          โรงเรียนการเมืองการทหาร  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ  ประมาณ  6  กิโลเมตร
มีสภาพเป็นป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่   ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษา
ตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์

           ในบริเวณโรงเรียนการเมืองการทหารจะประกอบไปด้วย  บ้านฝ่ายพลเรือน  ฝ่ายพลาธิการ
ฝ่ายสื่อสาร   และสถานพยาบาล   ส่วนเหล่านี้มีทั้งหมด  31  หลัง   เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ   กระจาย
อยู่อย่างเป็นระเบียบ   ภายในบ้านแต่ละหลังจะมีแคร่สำหรับนอน   และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ
ทำด้วยไม้กระดานอย่างหยาบๆ
โรงเรียนการเมืองการทหาร
Political School
   
   
 
>> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 ...