ศาลหลักเมืองพิษณุโลก   >>ตำนานการสร้างเมืองพิษณุโลก   >>ความเป็นมาในการก่อสร้างศาลหลักเมือง
 
     >> ความเป็นมาในการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก
 

          3. ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2535 คณะชาวพิษณุโลกในกรุงเทพฯ ได้นำเรื่องการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองมาปรึกษาหารือกับชมรมผู้สนใจ
ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ปละมีการอ๓ปรายอย่างกว้างขวางโดยสรุปความคิดเห็นแตกต่างกันออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
               3.1 ฝ่ายแรกสนับสนุนให้สร้างศาลหลักเมือง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพิษณุโลก
               3.2 ฝ่ายที่สองไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าชาวพิษณุโลกมีหลวงพ่อพุทธชินราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นศูนย์จิตใจอยู่แล้ว
               3.3 ฝ่ายที่สามมีความเห็นว่า สร้างหรือไม่สร้างก็ได้ กรณีถ้าไม่สร้างขอให้ พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น นำเงินบริจาคของ
               3.3 คณะชาวพิษณุโลก กรุงเทพฯ บริจาคนั้นมาอนุรักษ์พระราชวังจันทน์

          ซึ่งการอภิปรายดังกล่าว ไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองได้ รศ.ดร.มังกร ทองสุกดี ประธานชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์
เมืองพิษณุโลก จึงมอบให้เลขานุการชมรมฯ ดำเนินการสำรวจประชามติจากชาวพิษณุโลก

          4. ครั้งที่ 4 การขอประชามติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2536 ณ โรงแรมไพลิน พิษณุโลก
ผลการลงประชามติมีความคิดเห็นเป็น 3 กลุ่ม (ผู้ตอบแบบสอบถาม 285 คน) ดังนี้
               4.1 เห็นสมควรสร้างศาลหลักเมืองจำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 68.73
               4.2 เห็นไม่สมควรสร้าง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.24
               4.3 ไม่ออกความคิดเห็น จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0

          อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดริเริ่มจัดสร้างศาลหลักเมืองขึ้นแต่อย่างใด จนกระทั่ง นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในขณะนั้น
(พ.ศ.2536-2539) ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายปกครอง) ศึกษารายละเอียดขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมือง
และตรวจสอบประวัติศาสตร์ว่า จังหวัดพิษณุโลกเคยมีศาลหลักเมือง และเสาหลักเมืองมาก่อนหรือไม่ หากจะสร้างศาลหลักเมืองจะเป็นการเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งฝ่ายปกครองได้ทำหนังสือจังหวัด ที่ พล 0016/21513 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 ถึงกรมศิลปากร เพื่อตรวจสอบความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ดังกล่าว และกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรได้ตอบหนังสือ ที่ ศธ 0709/2567 ลง วันที่ 20 ธันวาคม 2537 ว่า
ได้ตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว ไม่ปรากฏว่าจังหวัดพิษณุโลกมีการสร้างศาลหลักเมืองมาก่อน และการดำริจะสร้างนั้นขอ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัดเป็นสำคัญ


          ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง มีดังนี้
          1. ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง (เตรียมการ)
          2. การดำเนินการก่อสร้าง
          3. การดำเนินการหลังการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองแล้วเสร็จ


          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองที่ประทับของพระมหากษัตริย์
หลายพระองค์ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จะให้จังหวัดต่างๆ มีศาลหลักเมืองเป็นสิ่งร่วมใจของประชาชน และในวโรกาสมหามงคล
ปีกาญจนาภิเษก จังหวัดจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและลงมติที่จะจัดสร้างศาลหลักเมือง เพื่อเป็นหลักชัย หลักใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัด
พิษณุโลก โดยพิจารณาเห็นว่าที่ราชพัสดุหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก มีความเหมาะสมในการจัดสร้าง

1. การเตรียมการก่อสร้างศาลหลักเมือง
          จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างศาลหลักเมืองขึ้นตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 993/2538 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คณะ คือ
          1. คณะที่ปรึกษาในการดำเนินการก่อนสร้างศาลหลักเมือง (ฝ่ายสงฆ์) มีสมเด็จพุฒาจารย์ วักสระเกศ, เป็นประธาน
          2. คณะที่ปรึกษาในการดำเนินก่อสร้างศาลหลักเมือง (ฝ่ายฆราวาส) มี พลโท ถนอม วัชรพุทธ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานที่ปรึกษา
          3. คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างศาลหลักเมืองมี นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ
          3. และปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการ และเลขานุการ
          4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และการเงินมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (1) เป็นประธานกรรมการ และคลังจังหวัด เป็นกรรมการและ
          4. เลขานุการ
          5. คณะกรรมการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์มี ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกรรมการ และผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการเลขานุการ
          6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มี ผู้อำนวยประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานและประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
          7. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกรรมการและจ่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ
          7. ในส่วนของการ จัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนั้น จังหวัดได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำความเรื่องการขอพระราชทาน
          7. พระบรมราชานุญาตสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยมี
         7.  หนังสือ ที่ มท 0201/30913 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538 แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต
          7. ให้จังหวัดพิษณุโลกสร้างศาลหลัเมืองได้

 

  >> หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ...