นายสุรชัย มณีประกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดพิษณุโลก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนจัง
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อพิจาณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 6 ศาลากลางจ.ังหวัดพิษณุโลก
3 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ พร้อมกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมกิจการเด็ก และเยาวชน
รายละเอียด : .
สถานที่ : สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก