นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมหารือแนวทางการควบคุมดูแลโรงงานและสถานประกอบการที่อาจ ก่อให้เกิดมลภาวะที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมคณะกรรกมการธรรมาภิบาล 321 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเก่า ชั้น 2
2 10:30 - 00:00 ประชุมผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดของ อปท.
รายละเอียด : ท่านรองชัชพงศ์ มอบหมาย ท่าน ปจ = ประธาน
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7