นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบรูณาการสร้างการรับสู่ชุมชน
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพฯ