นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำ (คลองแห่งที่ 3) (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : เสื้อจิตอาสา พร้อมหมวกและผ้าพันคอ
สถานที่ : ริเวณคลองคูณ บ้านคลองคูณ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ผวจ มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ