นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานอนุกรรมการการประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และไล่ออกจากราชการ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศลก.(หลังใหม่)