นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด(อาคารหลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลาง(หลังใหม่)