นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบ 1 เมษายน 2562
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
2 17:30 - 00:00 ประธานกิจกรรม "พบปะเสวนายามเย็น"จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา