นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 18:00 อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรประจำรุ่นที่ 3/62 ประจำปี 2562
รายละเอียด : การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร