นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตร จิตอาสา904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62
รายละเอียด : การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบกากีแขนยาว
สถานที่ : อาคาร 601โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ