นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 หารือการขอใช้อาคารที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่าและที่ดินราชพัสดุ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผวจ.พล. (1)
2 13:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศดธ. และเจ้าหน้าที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ