นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 772 ชั้น 7 ศาลากลาง (หลังใหม่)