นายสุรชัย มณีประกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก