นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.พิษณุโลก)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดฯ