นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบรูณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่)
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ส่วนที่ 2(งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของพื้นที่)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่)