นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ และคณะรับประทานอาหารเช้า
รายละเอียด : .
สถานที่ : บ้านพักท่านจุติ ไกรกฤษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง
2 09:30 - 00:00 กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนผู้พิการ (One Stop Service)เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระท
รายละเอียด : .
สถานที่ : สวนของพ่อ หมู่ 6 ต.ดินทอง อ.วังทอง