นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธาน การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก