นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องอรัญญิก โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก