นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชน