นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา(POC)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก