นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมหารือ โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปและการตลาด
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมธรรมาภิบาลจังหวัด(321)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก