นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00
รายละเอียด : ประธานตรวจประเมินโครงการสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2563
สถานที่ : สำนักทะเบียนอำเภอพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม