นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.กกต.
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณี ได้รับงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมธรรมาภิบาล