นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00
รายละเอียด : ปฏิบัติราชการตามปกติ
สถานที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังใหม่ ชั้น 2, ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง
2 09:00 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุม คกกแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก.ชั้น 3
3 13:30 - 00:00
รายละเอียด : ประธาน ประธานประชุมคณะเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว)
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห้อง 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก