นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฎิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก