นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานซักซ้อมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม ZOOM)ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา(POC)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก