นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 รายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" ประเด็น “ มาตรการป้องกัน covid 19 จ.พิษณุโลก”
รายละเอียด : หมายเหตุ:ถึง NBT.เวลา 09.30 น
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ( ช่อง 11 พิษณุโลก)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น4 (741)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก