นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด