นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : .
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก