นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 ปฏิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)