นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 /2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก