นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมเพื่อเข้ารับการนำเสนอข้อมูลและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. จำนวน 15 แห่ง
สถานที่ : ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก