นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน มีนาคม 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)