นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมนายอำเภอ หน.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัด มท.
สถานที่ : ระบบ Zoom
2 13:30 - 00:00
รายละเอียด : ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของกรมการปกครอง
สถานที่ : ระบบ Zoom