นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน เสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติงาน รอง ผวจ.พล (1)