นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมวางแผนเพื่อตอบโต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(772)ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
2 14:00 - 00:00 ประธานกาประชุมการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3 18:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน"ผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง"ประจำปี2563
รายละเอียด : การแต่งกาย:ชุดผ้าไทย
สถานที่ : บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง