นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมวางแผนเพื่อตอบโต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ห้อง 772 ศาลากลางจัศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่)