นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก