นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสภาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก.ชั้น 3
2 18:00 - 00:00 ร่วมงาน "วันนักข่าว"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองพิษณุโลก