นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC)ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(อาคารหลังเก่า)
2 18:00 - 00:00 ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว”
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน
3 19:00 - 00:00 ร่วมงานสังสรรค์วันนักข่าว 63
รายละเอียด : .
สถานที่ : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก