นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมอบรมหลักสูตรตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่สมาชิก กอช อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.เนินมะปราง
สถานที่ : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
2 18:00 - 00:00 ร่วมงานวันนักข่าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก