นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 วัน จันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 คณะเดินทางกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก